fbpx

в школах України

ІІ Султанівські читання на Прикарпатті

21–22 жовтня 2011 р. у Прикарпатському націон. ун-ті ім. В. Стефаника відбулася організована кафедрою світової літератури (завідувач докт. філол. наук, проф. В. Г. Матвіїшин, відпов. секретар оргкомітету, канд. пед. наук, доц. А. М. Мартинець) Всеукраїнська науково-практична конференція «ІІ Султанівські читання. Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі». У форумі, крім представників базової установи-організатора, взяли участь представники різних вищих освітніх закладів України, в тому числі Горлівського держ. пед. ін-ту іноземних мов, Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського, Донецького націон. ун-ту, Івано-Франківського націон. технічного ун-ту нафти і газу, Івано-Франківського ОІППО, Кам’янець-Подільського націон. ун-ту ім. І. Огієнка, Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, Львівського націон. ун-ту ім. І. Франка, Міжнародного економіко-гуманітарного ун-ту ім. С. Дем’янчука (м. Рівне), Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова (м. Київ), Тернопільського націон. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, Чернігівського нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Разом з працівниками вишів у конференції взяли участь також учителі зарубіжної літератури загальноосвітніх шкіл і Івано-Франківської та Тернопільської областей і м. Івано-Франківська та м. Києва.
Від імені керівництва ПНУ ім. Василя Стефаника учасників конференції привітав проректор з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор Іван Федорович Миронюк. Він наголосив на важливості даного наукового форуму, який вже вдруге відбувається на базі університету і задуманий не як спорадичний, а як регулярний захід з періодичністю проведення один раз у два роки.
Пленарне засідання відкрило виголошення «Слова про Юрія Ібрагімовича Султанова», яке написав старійшина східнослов’янської науки про літературу й освітянської сфери, перший доктор наук в історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, докт. філол. наук, проф. Марко Веніамінович Теплінський. «Людина великої життєвої і творчої енергії, — зазначено в «Слові», — Юрій Ібрагімович Султанов для багатьох з нас був і залишиться прикладом відданості своїй ідеї, відданості тій професії, яку колись обрав для себе — вчитель мови і літератури. Він був таким завжди: і коли працював учителем, і коли був завучем і директором школи, і коли завідував районним методичним кабінетом, і коли працював доцентом на університетській кафедрі».

З доповіддю «Літературний канон і куррикулум літературної освіти: компаративний аспект» виступив Юрій Іванович Ковбасенко, канд. філол. наук, проф. кафедри теорії, історії та методики викладання зарубіжної літератури Гуманітарного ін-ту Київського ун-ту ім. Б. Грінченка, президент Української асоціації викладачів зарубіжної літератури. Доповідач розглянув історію (включаючи роль Юрія Султанова), сучасний стан і перспективи програмотворення в царині української літературної освіти. Особливий акцент було зроблено на висвітленні співвідношення, з одного боку, світового досвіду, а, з іншого, вітчизняних перспектив у створенні куррикулярного продукту з української та світової літератури. Зокрема, йшлося про дискусійне питання щодо співвідношення літературного канону та куррикулуму літературної освіти, яке нині є гостро актуальним у світі, особливо в англомовних країнах. Компетентність розгляду даної проблематики обумовлена тим, що Ю. І. Ковбасенко є очільником творчого колективу розробників чинних шкільних програм зі «Світової літератури», а також автором єдиної лінійки підручників предмета «Зарубіжна / світова література», які були переможцями у Всеукраїнських конкурсах програм і підручників упродовж 2005–2011 рр.

Класифікаційній та семіотичній характеристиці творчої спадщини Ю. І. Султанова присвятив свою доповідь докт. філол. наук, проф. Ігор Володимирович Козлик (Івано-Франківськ, ПНУ ім. В. Стефаника). Наголосивши на власне методологічному значенні султанівського наукового і науково-методичного доробку, доповідач зазначив: «Я далекий від ідеалізації творчого досвіду Ю. І. Султанова, де присутні і певні непослідовності, і суперечності. Я жодним чином не закликаю з усім погоджуватися у султанівських теоретико-методологічних розмислах і практичних оцінках. Я переконаний у іншому: потрібно цей досвід системно продумати, проаналізувати задля вирішення ключових проблем і знакових ситуацій актуальної української освітянської дійсності. І це буде найкращим і гідним, враховуючи реальний масштаб особистості ученого, вшануванням пам’яті Юрія Ібрагімовича Султанова»[1].

Завершилося пленарне засідання доповіддю канд. філос. наук, доц. Олега Борисовича Гуцуляка (кафедра філософії ПНУ ім. В. Стефаника) «Міждисциплінарний діалог у методичній спадщині Ю. І. Султанова». Доповідач, зокрема, зазначив: «Як ученого культурологічного спрямування, позиція Юрія Султанова ґрунтувалася насамперед на тому, що глибинно, екзистенційно об’єднує людей як членів однієї і неподільної сучасної земної цивілізації — на любові, що обумовлює і взаємопорозуміння, і взаємоповагу. При цьому для взаєморозуміння між народами, зазначав учений, необхідна точність понять, бо люди часто-густо вдаються до тих чи інших висловлювань чи оцінок про ситуації, про які не мають елементарного поняття. А незнання породжує страх (що й означає, до речі, слово «терор»), а страх неминуче призводить до ненависті. Саме твердження про існування в сучасному світі двох цивілізацій — західної і східної — Ю. І. Султанов вважав некоректним хоча б тому, що, по-перше, сьогодні неправильно покладати в основу ідентифікації цивілізації релігійну ознаку, а по-друге, для Юрія Султанова очевидним було існування у сучасному світі тільки однієї і єдиної цивілізації, яку неможливо розірвати на клаптики».

З ініціативи доц. О. Б. Гуцуляка на конференції було прийнято рішення відкрити спеціальний сайт Ю. І. Султанова з окремим блоком, присвяченим Султанівським читанням.
На конференції працювали п’ять секцій: «Сучасне літературознавство і методика у вищій школі: проблема взаємозв’язку і взаємодії», «Компаративістика як навчальна дисципліна: викладання у вищій школі», « Викладання літератури в режимі реалізації концепції літературної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу», Порівняльне літературознавство як чинник формування кваліфікованого читача» та «Мовні концепти і літературознавство». Така тематична структурованість дозволила охопити широке коло актуальних проблем викладання зарубіжної літератури в школі, філологічних дисциплін у вишах і розглянути їх у площині інтенсивної міждисциплінарної взаємодії. На відміну від І Султанівських читань, які відбулися 2009 р., на ІІ Султанівських читаннях було відчутним посилення власне літературознавчої проблематики з галузі сучасної компаративістики, що цілком відповідає не тільки проблемно-тематичним складовим творчої спадщини Ю. І. Султанова, а й відповідає специфіці вивчення зарубіжної (чи світової) літератури у школах різного рівня акредитації.
У перший день роботи конференції, яка проходила в Івано-Франківську в Ін-т філології ПНУ ім. В. Стефаника, відбувся також круглий стіл з учителями-словесниками й фахівцями-методистами, у якому взяли участь: проф. Ю. І. Ковбасенко (м. Київ), канд. філ. наук, доц. О. М. Костюк та старший викладач, асп. І. Ю. Долгінінська (кафедра методики викладання світової літератури та російської мови НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ); методист Науково-методич. центру іноземних мов і зарубіжної літератури ІППО Київського ун-ту ім. Б. Грінченка І. В. Кузьменчук; канд. філол. наук, доц. кафедри германської філології Чернігівського націон. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка Т. П. Чередник; головний редактор газети «Зарубіжна література» вид-ва «Шкільний світ» Н. В. Жданова;вчитель-методист ЗОШ № 13 В. М. Бахрушина, вчитель-методист, керівник міської творчої групи Н. І. Белей, методист ОІППО Я. В. Козленко та викладач кафедри теорії та методики навчання цього ж закладу Н. Б. Скоморовська, канд. пед. наук, проф. кафедри української літератури ПНУ ім. В. Стефаника О. В. Слоньовська,канд. пед. наук, доц. кафедри світової літератури цього ж закладу А. М. Мартинець (усі – Івано-Франківськ); канд. пед. наук, доцент кафедри філології Коломийського ін-ту ПНУ ім. В. Стефаника Н. Г. Савчук; вчитель П’ядицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Коломийського р-ну У. М. Сороцька; вчитель світової літератури вищої категорії Гермаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів заслужений вчитель України, переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель сільської школи-1997» А. П.Дзик, вчитель вищої категорії Колядинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, лауреат Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2011», переможець конкурсу «Панорама творчих уроків 2010» та «Панорама творчих уроків 2011» С. О. Дячок (обоє – Тернопільська обл.); заслужений учитель України, вчитель світової літератури гімназії № 143 Оболонського р-ну м. Києва, переможець Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-20011» О. Ф. Немержинська. У центрі уваги були проблеми: статусу вчителя зарубіжної літератури, конкурсу «Вчитель року», перевантаження програм, підготовки посібників для учнів, олімпіади із зарубіжної літератури, якості підготовлених підручників і їх відповідності щодо можливостей учня та вимоги (ЗУ) вписаної у програму, готовність студентів-філологів до роботи в школі. Апелюючи до досвіду методичної спадщини Ю. І. Султанова, на круглому столі звучали ідеї щодо серйозного ставлення до підготовки навчальних комплектів у забезпеченні навчального предмету (підручник, методичний посібник для учня), зваженого підходу до відбору програмових текстів, який би належним чином врахував вікові психологічні особливості школярів, формування педагогічної майстерності кожного вчителя словесності як особливої ланки у його професійному зростанні.
Відбулася також презентація науково-методичної літератури, нових номерів фахових часописів.
Наступного дня — 22 жовтня — робота конференції перемістилася в Коломию. Спочатку гості на учасники форуму побували на могилі Ю. І. Султанова, де вшанували пам’ять про свого колегу. Після цього роботу було продовжено в Коломийському педагогічному коледжі ПНУ імені В. Стефаника, де колись працював Ю. І. Султанов, а потім — у математично-природничому ліцеї м. Коломиї — колишній СШ № 9, яку він закінчив і в якій пізніше був директором. До речі, ліцеїсти випустили спеціальний номер шкільної газети, присвячений Ю. І. Султанову. Варто також зазначити, що протягом усього часу роботи ІІ Султанівських читань, на них панувала тепла, доброзичлива, толерантна й водночас високопрофесійна атмосфера. Тому залишається побажати організаторам у майбутньому тримати і розвивати досягнутий рівень, збираючи на султанівських форумах кращі наукові творчі сили освітян.
Роботу ІІ Султанівських читань у засобах масової інформації висвітлювали журналісти Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» та Івано-Франківського обласного радіо.

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”