fbpx

в школах України

Проєкт Державного стандарту базової середньої освіти МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Поправки проф. О. Ніколенко, проф. О. Ісаєвої, проф. Ж. Клименко_22.02.2020

Проєкт Державного стандарту базової середньої освіти

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ

Метою мовно-літературної освітньої галузі є формування гуманістичного світогляду особистості засобами різних видів мовленнєвої діяльності та прилучення до читання художньої літератури України та світу; виховання у юного покоління України національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, патріотизму; розвиток естетичних смаків і ціннісних орієнтацій молоді в сучасному глобалізованому світі; формування ключових компетентностей, здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин, іноземною мовою для духовного, культурного й національного самовираження та міжкультурного діалогу, користуватися цими мовами в особистому й суспільному житті, міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток творчих здібностей особистості.

«Ядро» знань мовно-літературної галузі включає (державна мова, рідна мова (у разі відмінності від державної), українська і зарубіжна літератури):

Інформація. Джерело інформації. Інформація текстова, графічна, числова тощо. Достовірність, новизна, несуперечливість джерел інформації. Критерії добору і способи пошуку інформації. Структурована та неструктурована інформація. Явна та прихована інформація. Ознаки маніпулятивного впливу.

Комунікація. Комунікативна взаємодія. Мета та ситуація спілкування. Мета мовця. Комунікативний намір. Вербальні та невербальні засоби. Типові стратегії спілкування. Інтонаційні засоби. Засоби художньої виразності. Емоційний стан. Формули мовленнєвого етикету. Жанрові форми мовлення. Маніпуляція. Пропаганда. Різноманітні стратегії продукування ідей. Принципи етики спілкування, норми літературної вимови. Соціокультурні норми. Позиція мовця. Суспільно-культурний контекст. Типові стратегії взаємодії. Цифрове середовище. Безпечна поведінка в цифровому просторі. Соціально-значущі питання. Он-лайн взаємодія.

Повідомлення. Форма і зміст повідомлення. Адресат. Тема. Мікротема. Ідея. Структуровані та неструктуровані повідомлення. Аргументи. Важливі та другорядні деталі повідомлення. Прихований зміст повідомлення. Вербальні та невербальні засоби. Графічні засоби. Факти і судження. Підтекст у повідомленні. Академічна доброчесність.

Текст/медіатекст. Типи текстів. Структура тексту. Фрагментарні та неструктуровані тексти. Жанрові та стилістичні особливості тексту. Види критичного читання. Зміст прочитаного. Проблеми в тексті. Культурно-історичний контекст. Актуальність прочитаного. Гіпертекст у медіатексті. Особистий та суспільний досвід. Мовні засоби. Ріднокультурні та інокультурні реалії й факти. Культурно-історична приналежність тексту. Емоційний стан.

Художня література. Художня література як джерело гуманістичних цінностей і вид мистецтва. Українська і зарубіжна літератури від давнини до сучасності. Літературно-мистецькі епохи: здобутки та видатні представники. Класична й сучасна художня література. Літературні твори (оригінальні й перекладні) у єдності змісту та форми. Актуальна національна й загальнолюдська проблематика творів. Морально-етичні цінності та естетична довершеність, літературного твору. Роди і жанри. Літературні напрями, течії. Загальні та індивідуальні стилі. Вічні й традиційні образи/сюжети. Структура літературного твору (тема, ідея, фабула, сюжет, композиція, різновиди художніх образів, поетика та ін.). Вчинки персонажів, характери. Емоційна насиченість і смислова відкритість творів літератури. Художня література в контексті культури та суспільства, її роль у духовному розвитку особистості й людства.

Виражальні мовні засоби. Мовно-стилістичні норми. Усталені норми. Форми презентації. Типи помилок. Мовні одиниці різних рівнів, їхні характерні ознаки та функції у мовленні. Системність мовних явищ.

 

Компетентнісний потенціал

1) Вільне володіння державною мовою

Уміння:

 • читати, сприймати, розуміти, перетворювати, аналізувати й інтерпретувати, оцінювати інформацію українською мовою, зокрема ту, що представлена у творах художньої літератури (української, зарубіжної літератур, літератур корінних народів і національних меншин України);
 • усно й письмово висловлювати думки, почуття, погляди;
 • знати й презентувати здобутки видатних українських письменників, українських перекладачів творів зарубіжної літератури, літератур корінних народів і національних меншин України та їхній внесок у становлення й розвиток української літературної мови;
 • використовувати вербальні та невербальні засоби в різноманітних міжособистісних, соціальних і культурних контекстах;
 • адаптовуватися до змінних умов спілкування, розв’язувати нестандартні завдання, використовуючи потенціал української мови та відповідні комунікативні стратегії.

Ставлення:

 • поціновування української мови як державної – чинника національної ідентичності;
 • готовність спілкуватися державною мовою;
 • послуговування українською мовою в усіх царинах життя;
 • потреба в читанні художньої літератури (української, зарубіжної) українською мовою.

2) а) Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної)

Уміння:

 • читати, сприймати, розуміти, перетворювати, аналізувати й інтерпретувати, оцінювати інформацію рідною мовою;
 • усно й письмово висловлювати думки, почуття, погляди рідною мовою;
 • адаптовуватися до умов спілкування в багатомовному середовищі, використовуючи потенціал рідної мови та відповідні комунікативні стратегії;
 • знати й презентувати здобутки видатних письменників та перекладачів, які створювали й перекладали твори художньої літератури рідною мовою, їхній внесок у становлення й розвиток рідної мови.

Ставлення:

 • поцінування рідної мови – чинника етнокультурної ідентичності;
 • готовність спілкуватися рідною мовою;
 • потреба в читанні художньої літератури (рідної, української, зарубіжної) рідною мовою.

б) Здатність спілкуватися іноземними мовами

Уміння:

 • використовувати власний мовленнєвий досвід для опанування іноземних мов;
 • усвідомлення ролі/значень мовних явищ та системи понять, за допомогою яких сприймається дійсність;
 • формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів;
 • розуміння важливості оволодіння іноземною мовою для міжкультурного спілкування;

Ставлення:

 • розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов;
 • готовність до міжкультурного діалогу;
 • визначати внесок видатних митців слова у розвиток літературної мови країни/народу, яка вивчається як іноземна;
 • відкритість до вивчення іноземної мови, толерантність до народу, носія цієї мови, до його культури, звичаїв і способу життя;
 • використання іноземних мов для збагачення читацького досвіду, розширення кола читання художньої літератури різних країн і народів світу;
 • дотримання культури спілкування, прийнятої в сучасному суспільстві.
 • готовність спілкуватися іноземною/іноземними мовою/мовами.

3) Математична компетентність

Уміння:

 • установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;
 • формулювати визначення, логічно обгрунтовувати висловлену думку;
 • перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схема) для вирішення комунікативних завдань;
 • аналізувати літературний твір (української літератури, зарубіжної літератури, літератур корінних народів і національних меншин України), виокремлювати його компоненти, встановлювати взаємозв’язки між ними у межах художнього цілого.

Ставлення:

 • готовність до пошуку різноманітних способів вирішення комунікативних проблем, пошанування істини;
 • сприймати літературний твір як структуру, підпорядковану певній організації та відкриту для читацьких інтерпретацій у часі й просторі.

 

4) Компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій

Уміння:

 • висловлювати гіпотези, описувати процеси власної діяльності, використовуючи широкий діапазон мовних і мовленнєвих засобів, іноземною мовою зокрема;
 • спостерігати, аналізувати, здійснювати мовні експерименти;
 • використовувати сучасні технології для розширення кола читання художньої літератури (української літератури, зарубіжної літератури, літератур корінних народів і національних меншин України);
 • використовувати ціннісний потенціал художньої літератури для вирішення екологічних проблем, збереження природного й соціокультурного середовища.

Ставлення:

 • прагнення поглиблювати уявлення про цілісну наукову картину світу для суспільно-технологічного поступу;
 • спиратися на культурні здобутки, зокрема мови й літератури, в процесі інтеграції до сучасного світу та прокладання особистої життєвої траєкторії.

5) Інноваційність

Уміння:

 • презентувати власні ідеї, бачення, можливості зрозуміло, грамотно, креативно, використовуючи доцільні виражальні засоби й дотримуючись етики;
 • мобілізовувати ресурси (нематеріальні та цифрові, зокрема) через комунікацію для здійснення інноваційної діяльності,
 • ефективно використовувати різні комунікативні стратегії для розв’язання життєво важливих проблем, зокрема в ситуаціях неоднозначності та непевності;
 • у процесі прийняття відповідальних рішень спиратися на морально-етичний та естетичний досвід, який містить художня література різних часів і народів.

Ставлення:

 • відкритість до інновацій, готовність продукувати нові ідеї, спонукати до цього інших;
 • нести морально-етичну відповідальність за власні вчинки;
 • усвідомлення необхідності поєднання інноваційного поступу особистості/суспільства із морально-етичними нормами, стратегіями толерантної комунікації та міжкультурної взаємодії.

6) Екологічна компетентність

Уміння:

 • критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі та прогнозувати її наслідки, зокрема відображені в різних текстах/медіатекстах, літературних творах;
 • використовувати комунікативні стратегії для реалізації екологічних проектів, формування екологічної культури та забезпечення сталого розвитку суспільства.

Ставлення:

 • готовність зберігати й відновлювати природні ресурси для сьогодення та майбутніх поколінь;
 • розвиток читацького інтересу до здобутків письменників, які зробили значний внесок у збереження природного середовища та виявлення екологічних проблем.

7) Інформаційно-комунікаційна компетентність

Уміння:

 • використовувати різні види сприйняття текстів/медіатекстів, художньої літератури для пізнання та естетичного задоволення;
 • діяти за алгоритмом при складанні плану для вирішення комунікативних завдань;
 • грамотно і безпечно комунікувати в інформаційному просторі;
 • розпізнавати маніпулятивні технології та протистояти їм;
 • застосовувати сучасні цифрові технології для збагачення читацького досвіду та розширення кола читання художньої літератури (української літератури, зарубіжної літератури, літератур корінних народів і національних меншин України).

Ставлення:

 • задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі;
 • прагнення етично взаємодіяти у віртуальному просторі;
 • готовність дотримуватись авторських прав та мережевого етикету;
 • прагнення особистого розвитку як компетентного мовця і читача з допомогою цифрових технологій.

8) Навчання впродовж життя

Уміння:

 • визначати власні комунікативні потреби, цілі та способи їх досягнення;
 • використовувати ефективні навчальні стратегії для вивчення державної/рідної/іноземної мов, знаючи про власний стиль навчання;
 • застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуації спілкування.
 • постійно поповнювати власний словниковий запас;
 • регулярно читати твори художньої літератури (української літератури, зарубіжної літератури, літератури корінних народів і національних меншин України), розрізняти їх за рівнем художньої вартості, визначати їх емоційно-ціннісний потенціал та естетичну довершеність;
 • орієнтуватися у світі класичної (від давнини до сьогодення) та сучасної літератури;
 • користуватися різними видами бібліотек та орієнтуватися у бібліотечних ресурсах;
 • здійснювати самооцінювання результатів власної діяльності, рефлексію.

Ставлення:

 • прагнення удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію;
 • руйнування власних мовних бар’єрів;
 • розуміння ролі читання, зокрема художніх творів, для гармонійного розвитку й самовдосконалення;
 • прагнення до збагачення читацького й мовленнєвого досвіду за рахунок долучення (засобами державної, рідної (у разі відмінності від державної), іноземних мов) до літературних здобутків різних країн і народів.

9) а) Громадянські компетентності

Уміння:

 • використовувати комунікативні навички та багатомовність для ведення міжкультурного діалогу;
 • аргументовано і грамотно висловлювати власну громадянську позицію
 • висловлюватися, не дискримінуючи інших;
 • критично оцінювати інформацію з різних джерел, популяризувати європейські цінності, спираючись на міжнародний досвід;
 • виявляти у творах художньої літератури громадянські ідеї, теми, мотиви, образи, актуальні для України, а також для різних країн і народів.

Ставлення:

 • любов до своєї Батьківщини, шанобливе ставлення до її історії, культури, державних символів;
 • повага і толерантне ставлення до різних народів і культур;
 • відкритість до культурної інакшості шляхом вивчення мови/мов та здійснення міжкультурної комунікації;
 • повага до закону та правових норм, зокрема до норм українського мовного законодавства;
 • утвердження права на власну думку.

б) Соціальні компетентності

Уміння:

 • використовувати ефективні комунікативні стратегії для співпраці в групі;
 • виявляти у творах художньої літератури (української літератури, зарубіжної літератури, літературах корінних народів і національних меншин України) соціально значущий зміст, застереження й прогнозування суспільства щодо згубних тенденцій;
 • розкривати значення вершинних літературних творів (української літератури, зарубіжної літератури, літератур національних меншин України) для поступу світової цивілізації, окремої країни, українського суспільства;
 • враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини, відповідально використовувати мовні виражальні засоби;
 • застосовувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоров’ю;
 • конструктивно спілкуватися в різних соціальних середовищах, реалізуючи принципи свободи особистості.

Ставлення

 • готовність до налагодження контактів з іншими людьми, послуговуючись різноманітними мовними засобами;
 • прагнення до пізнання життя суспільства, суспільного досвіду України та інших країн засобами мови й художньої літератури;
 • формування активної суспільної позиції, патріотизму, відповідальності за долю України, людей, власні вчинки.

10) Культурна компетентність

Уміння:

 • використовувати мову для духовного, культурного й національного
 • самовияву;
 • дотримуватися культури мовлення, що є виявом загальної культури людини;
 • читати твори художньої літератури, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;
 • орієнтуватися у світі класичної й сучасної літератури різних епох, країн і народів;
 • створювати тексти, виражаючи власні ідеї, досвід і почуття та добираючи відповідні художні засоби;
 • добирати твори художньої літератури для читання, щоб одержати насолоду і користь від прочитаного;
 • сприймати й інтерпретувати літературні твори в контексті розвитку національної та світової культури;
 • розглядати художні твори в контексті розвитку культури;
 • розвивати власну читацьку культуру і творчі здібності.

Ставлення:

 • потреба читання творів художньої літератури для самопізнання й пізнання світу через мистецтво слова, задоволення та рефлексії над прочитаним;
 • відкритість до міжкультурної комунікації;
 • зацікавленість світовими культурними набутками;
 • усвідомлення значення художньої літератури як важливої складової культури людства, її ролі в духовному поступі українського народу і розвитку світової цивілізації.

11) а) Підприємливість

Уміння:

 • ініціювати усну, писемну та онлайн взаємодію державною/рідною/іноземною мовами для розвитку ідеї та її втілення у дію;
 • презентувати власні ідеї та ініціативи зрозуміло, грамотно, використовуючи доцільні виражальні засоби;
 • використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій і рішень;
 • спиратися на етичний потенціал художньої літератури в процесі реалізації життєвих задач, підприємницьких рішень;
 • описувати державною/рідною/іноземною мовами власні вміння та компетентності стосовно варіантів кар’єри.

Ставлення:

 • готовність брати на себе відповідальність за себе та інших;
 • розуміння ролі комунікативних умінь, читацького досвіду для успішної самореалізації, зокрема у професійній кар’єрі.

б) Фінансова грамотність

Уміння:

 • пояснювати, зокрема на прикладі творів літератури, значення заощадження, інвестування, запозичення, страхування тощо;
 • обговорювати й планувати витрати за допомогою ефективних комунікативних стратегій;
 • оперувати найуживанішими фінансовими документами (складати доручення, заповнювати анкету тощо);
 • зіставляти фінансовий зиск та морально-етичні ризики, якщо вони виникають (зокрема на прикладі творів художньої літератури).

Ставлення:

 • усвідомлення важливості володіння державною та спілкування рідною/іноземною мовами для майбутнього добробуту та фінансового успіху;
 • готовність обстоювати важливість ощадливості й раціонального використання коштів;
 • сприймання, зокрема на прикладі творів художньої літератури, матеріального ресурсу (в поєднанні з морально-етичними нормами) як одного із засобів досягнення добробуту.

Черговий номер

Новини

Copyright © Журнал "Зарубіжна література в школах України"

Розробка сайтів студія “ВЕБ-СТОЛИЦЯ”